Jan Růžička
Herčíkova 2566/31
612 00 Brno

IČ: / Reg. no:
09524797

DIČ / VAT number:
CZ8811164263

Nejsem plátce daně.
Not VAT Registered.

Bank account CZK
212045702/0300
IBAN
CZ0403000000000212045702
Bank name
Ceskoslovenska obchodni banka
SWIFT/BIC
CEKOCZPP
Dont forget Reference number, its on the Invoice.

Bank account EUR
Beneficiary:
Jan Ruzicka
IBAN:
LT20 3250 0925 0420 1999
BIC:
REVOLT21
Reference number is not needed, but if it is possible, put it in the field.

-----

Subjekt, fyzická osoba, dále skloňováno jako Nahravadlo.cz:

Všeobecné obchodní podmínky – Poukaz

Klient zaplatí na bankovní účet Nahravadlo.cz sumu za chtěný poukaz a tím se stává poukaz platným a Nahravadlu.cz vzniká závazek = umožnit klientovi použít poukaz. Pokud Nahravadlo.cz nemůže z jakýchkoli důvodů splnit závazek Klientovi do 1 roku od termínu, který navrhl Klient, že by chtěl poukaz uplatnit, tak Nahravadlo.cz vrací klientovi na bankovní účet 100% celé sumy.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:

Správce dat: nahravadlo.cz (Jan Růžička, IČ: 09524797, Czech Republic)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby poskytovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti portálu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Správce dat se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

 1. Správce dat se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
 1. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Marketingový specialista portálu
 2. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb Správcem dat. Správce dat ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Marketingové nástroje Google a Facebook
  2. Marketingová společnost PPC
 3. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi studiem a daným zpracovatelem. 

DPO, POVĚŘENEC

1. Pověřencem je Jan Růžička, nahravadlo.cz@gmail.com. Správce dat zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

 1. Zákazník má kdykoli právo požádat  Správce dat o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány výhradně v digitální formě. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Správce dat smaže tyto údaje.
 2. Pokud zákazník neudělí souhlas se zpracováním osobních údaju, může i tak objednávku uskutečnit e-mailem

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce dat se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

Správce dat se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem: k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce dat, které budou mít Správcem dat stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem; 

Správce dat zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

Správce dat se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Správcem dat stanoveném a odpovídajícím pokynům. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Správce dat.